Honours Board - Highest Scores in Public S.L.C. Test (Subject-based)

Students Subjects Marks Obtained
Gyalzen Sherpa English 98
Sushant Sherpa, Sushil Upadhyay Nepali 86
Laxman Adhikari, Bala Bahadur Khadka, Barsha Dhungel, Sujata Khatri , Rejina Kunwar, Raunisha Nakarmi, Ranjit Nepal, John Sharma, Prakash Sigdel, Bikram Thapa C. Maths 100
Samikshya Neupane Science 98
Kishor Khadka Social Studies 90
Tshering Dorjee Tamang, Niroj Khadka, Ishwar Khatri Health 94
Raunisha Nakarmi, Yubraj Shrestha Optional Maths 99
Aashrita K.C., Nabina Khadka, Ishwar Khatri Computer Science 98
Sushil Nagarkoti Environmental Science 88
Kamala Tamang Geography 63
Ujwal Ojha Account 91